Thursday, January 17, 2008
بهروز جاوید تهرانی لبهای خود را دوخت

بنابر گزارشات رسیده از زندان رجایی شهر آقای بهروز جاوید تهرانی در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در این زندان لبان خود را دوخت.
بنام سعادت ملت ایران
اینجانب بهروز جاوید تهرانی در اعتراض به وضعیت بغرنج مهرداد لهراسبی ، سید مصطفی علوی ، خالد حردانی ، بابک دادبخش و وضعیت نا مناسب سایر زندانیان سیاسی از تاریخ 25/10/86 اعلام اعتصاب غذا می نمایم.
وضعیت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در روزهای اخیر رو به وخامت گرائیده است و مسئولین زندان با اعمال فشار از طریق قطع سیستم گرمایشی و عدم رسیدگی مناسب بهداشتی و پزشکی و تهدید از طریق زندانیان عادی فشار ها را بر ایشان افزایش داده است .
همچنین برخی از زندانیان بند 5 زندان گوهردشت نیز در طی روزهای گذشته با سر دادن شعارهایی نسبت به وضعیت بد زندان اعتراض کرده اند.
در حال حاضر دو تن از زندانیان سیاسی آقایان بابک دادبخش و بهروز جاوید تهرانی از طریق دوختن لب خود اعتصاب غذا کرده اند همچنین آقای دکتر مصطفی علوی و مهرداد لهراسبی نیز در اعتصاب غذا بسر می برند.

کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی ضمن اعتراض به قوه قضاییه و سازمان زندانها خواهان رسیدگی به وضعیت این زندانیان می باشد و از از فعالین حقوق بشر در سرسار دنیا می خواهد برای آزادی دفاع از این زندانیان اقدام کنند.