Sunday, April 29, 2007
بهروز جاوید تهرانی توسط اشرار مضروب و به سلول انفرادی فرستاده شد
به نام سعادت مردم ایران
بنا بر اخبار دریافتی از زندان رجایی شهر کرج بهروز جاوید تهرانی در سلول انفرادی این زندان محبوس شده است . این خبر در حالی دریافت شد که اعلام می شود تهرانی توسط جمعی از اشرار و قاتلین وابسته به مدیریت زندان به شدت مضروب شده است.
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی با تایید این خبر که بهروز پنج روز است در سلول انفرادی به سر می برد اعلام میکند مسئولین زندان با طرحی از پیش برنامه ریزی شده قصد دارند بهروز جاوید تهرانی را درسلول انفرادی از بین ببرند.
این در شرایطی است که بهروز به هیچ وجه بر خلاف مقررات زندان عملی انجام نداده و این حرکت بنا بر طرح از پیش برنامه ریزی شده ای صورت گرفته است که به موجب آن تمامی زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت باید از بین بروند.
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی مراتب اعتراض خود را به سازمان های حقوق بشری اعلام میکند و از کلیه فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا برای آزادی بهروز جاوید تهرانی زندانی رنج کشیده سیاسی کمک می خواهد و خواهان حمایت آنها از آزادی بهروز جاوید تهرانی میباشد.
این گونه حرکت های ضد انسانی تنها نشان دهنده ی بی هویتی و بی ثباتی حکومت هاست . نگهداری بهروز جاوید تهرانی بر خلاف قوانین حقوق بشری و قوانین داخلی ایران است و بی قانونی و بی عدالتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بیشتر از پیش به رخ می کشد.
سخنگوی کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی هم با ابراز تاسف برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مسئولین نظام هشدار داد درصورتی که بهروز جاوید تهرانی هر چه سریعتر از سلول انفرادی خارج و ضاربین وی توبیخ نشوند تجمعی را برای آزادی وی برنامه ریزی می کند.
کارزار آزادی بهروز جاوید تهرانی
ایران - تهران
نهم اردیبهشت 1386